පැරණි ගල් බලකොටුව. සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසු € 7,0 m. - CASTLEVINICA.COM
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
The old stone castle. After a complete renovation with premium materials.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.
 • පින්තූර ගැලරි නරඹන්නාට පටවන්න, පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.

පැරණි ගල් බලකොටුව. වාරික ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාවකින් පසුව.

නිත්ය මිල
€ 7.000.000,00
විකුණුම් මිල
€ 7.000.000,00
නිත්ය මිල
විකුණා අවසන්
ඒකක මිල
එක් 
බදු ඇතුළත්.

ඕල්ඩ් කාසල් යනු ක්‍රොඒෂියාවේ දේශ සීමාවේ ස්ලොවේනියාවේ පිහිටා ඇති මධ්‍යකාලීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ සුවිශේෂී ස්මාරකයකි. 11 වන සියවසේ මුල් ආකර්ශනීය හා දෘශ්‍ය ආයාචනයට ගරු කරමින් නවීන, උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිෂ් ored ාපනය කර ඇත. වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණයේදී සියලුම නෛතික HASAP බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත.

මාලිගාවේ වර්ග ප්‍රමාණය වර්ග මීටර් 1100 (දළ වශයෙන් 3609 '): 

* අසල පිහිටි ගඟට ඉහළින් සුන්දර ටෙරස් සහිත ශීත ශාලාවක්

* ඔබේ මිතුරන් හා පවුලේ 3 දෙනෙකු දක්වා ජීවත් වීමට ඉඩකඩ සහිත සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස 10 ක්

* අංගසම්පූර්ණ, වෘත්තීය ගුණාත්මක මුළුතැන්ගෙයක්

* සැහැල්ලු සෝනා, සම්බාහන ශාලාව සහ උසස් තත්ත්වයේ ජකුසි සහිත ස්පා සංකීර්ණය. 

වර්ග මීටර් 150 ක භූමි ප්‍රදේශයක් සහිත සහායක ගොඩනැගිල්ලක්. (දළ වශයෙන් 492 ')

4500 වර්ග මීටර්. (දළ වශයෙන් 14764 ') වෘත්තීයමය වශයෙන් භූ දර්ශන සහිත එළිමහන් ප්‍රදේශ

පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය

පුරාණ කාසල් ඕ පිහිටා තිබෙන්නේ ඩොලෙන්ස්කා සංචාරක කලාපයේ ස්ලොවේනියාවේ ගිනිකොන දෙසින් ය. මාලිගාව වාස්තු විද්‍යාත්මක පුදුමයක් වන අතර එයට විකිපීඩියා පිටුවක් පවා ඇත!  බලන්න wikipedia.org

දේපලෙන් මිනිත්තු 30 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇති සුප්‍රසිද්ධ තාප ස්පා "ඩොලෙන්ජ්ස්කේ ටොප්ලයිස්", ස්කී රිසෝට් එස්සී බෙලා සහ වෘත්තීය, සිදුරු ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාංගන 18 කි. එය ක්‍රොඒෂියාව සමඟ දේශ සීමාව හරහා මීටර් 100 ක් (328 ') දුරින් මෙන්ම සුන්දර කොල්පා ගඟේ සිට මීටර් 100 ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

ක්‍රොඒෂියානු මුහුදේ සිට මිනිත්තු 50 ක් සහ සාග්‍රෙබ් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් මිනිත්තු 40 ක දුරක් යන විට ඔබට පහසුවෙන්ම මෙම විස්මිත දේපල ඔබේ පෞද්ගලික ගමනාන්තය ලෙස ලබා ගත හැකිය.